HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 27 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 27 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 28 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 28 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 26 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 26 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 200 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 200 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Prreis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Prreis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 24 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 26 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 26 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat
HQ Momotaro Tosai Showa, 25 cm, Preis 250 Euro, mit Züchterzertifikat

Sakazume HQ (Ginrin) Platinum, ca. 20-25 cm, Preis 60 Euro
Sakazume HQ (Ginrin) Platinum, ca. 20-25 cm, Preis 60 Euro

Kobayashi Ginrin Kawarimono Mix, ca. 20-25 cm, Preis 60 Euro
Kobayashi Ginrin Kawarimono Mix, ca. 20-25 cm, Preis 60 Euro

Kobayashi Ginrin Big Scale Tosai, ca. 20 cm, Preis 60 Euro
Kobayashi Ginrin Big Scale Tosai, ca. 20 cm, Preis 60 Euro

Kanno HQ Mix, ca. 18-20 cm, Preis 50 Euro, Beispielvideo
Kanno HQ Mix, ca. 18-20 cm, Preis 50 Euro, Beispielvideo

Sakazume HQ (Ginrin) Platinum, 20-22 cm, Preis 60 Euro
Sakazume HQ (Ginrin) Platinum, 20-22 cm, Preis 60 Euro