Kawakami Sansai HQ Asagi, 64 cm, female, Preis 1000 Euro
Kawakami Sansai HQ Asagi, 64 cm, female, Preis 1000 Euro

Isa Sansai Showa, 62 cm, Preis 800 Euro
Isa Sansai Showa, 62 cm, Preis 800 Euro

Isa Sansai Showa, 60 cm, Preis 550 Euro
Isa Sansai Showa, 60 cm, Preis 550 Euro

Marusei Sansai Kogane Ochiba, 67 cm, Preis 900 Euro, Red Karashi  verkauft
Marusei Sansai Kogane Ochiba, 67 cm, Preis 900 Euro, Red Karashi verkauft

Marusei Goromo Showa, 70 cm, Preis 1200 Euro, Showa verkauft
Marusei Goromo Showa, 70 cm, Preis 1200 Euro, Showa verkauft

Marusei Yonsai Sanke, 70cm, Preis 1000 Euro
Marusei Yonsai Sanke, 70cm, Preis 1000 Euro