Momotaro Sansai Showa, 65 cm, female, Preis 700 Euro, inklusive Züchterzertifikat
Momotaro Sansai Showa, 65 cm, female, Preis 700 Euro, inklusive Züchterzertifikat

Suda Sansai Yamabuki, 69 cm, female, Preis 450 Euro
Suda Sansai Yamabuki, 69 cm, female, Preis 450 Euro

Marusei Sansai Sanke, ca. 61 cm, female, Preis 700 Euro
Marusei Sansai Sanke, ca. 61 cm, female, Preis 700 Euro

Marusei Yonsai Yamabuki 73 cm, Preis 1300, Sanke verkauft
Marusei Yonsai Yamabuki 73 cm, Preis 1300, Sanke verkauft

Marusei Kogane Ochiba, 65 cm, male, Preis 400 Euro
Marusei Kogane Ochiba, 65 cm, male, Preis 400 Euro

Marusei Sansai Kogoi, 62 cm, female, Preis 300 Euro
Marusei Sansai Kogoi, 62 cm, female, Preis 300 Euro

Marusei Yonsai HQ Asagi, 70 cm, female, Preis 1300 Euro
Marusei Yonsai HQ Asagi, 70 cm, female, Preis 1300 Euro

Maruhiro Yonsai Doitsu Kabuto, 70 cm, female, Preis 700 Euro
Maruhiro Yonsai Doitsu Kabuto, 70 cm, female, Preis 700 Euro

Marusei Sansai Nezu Ogon, 64 cm, female, Preis 400 Euro
Marusei Sansai Nezu Ogon, 64 cm, female, Preis 400 Euro

Marusei Sansai Doitsu Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 400 Euro
Marusei Sansai Doitsu Kogane Ochiba, 60 cm, female, Preis 400 Euro