Isa Nisai Showa, 48 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 48 cm, Preis 700 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 46 cm, male, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 46 cm, male, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 47 cm, male, Preis 600 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 47 cm, male, Preis 600 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kujaku, 47 cm, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 47 cm, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, female, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, female, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat

Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 35 cm, Preis 170 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 35 cm, Preis 170 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 40 cm, Preis 200 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 40 cm, Preis 200 Euro

Yagenji Nisai Karashi, male, 47 cm, Preis 200 Euro
Yagenji Nisai Karashi, male, 47 cm, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Ginrin Ochiba, 35 cm, male, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ginrin Ochiba, 35 cm, male, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Ginrin Chagoi, 35 cm, male, Preis 150 Euro
Yamazaki Nisai Ginrin Chagoi, 35 cm, male, Preis 150 Euro

Yamazaki Nisai Ginrin Ochiba, female, 40 cm, Preis 300 Euro
Yamazaki Nisai Ginrin Ochiba, female, 40 cm, Preis 300 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 43 cm, female, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 43 cm, female, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, female, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, female, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, male, Preis 180 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, male, Preis 180 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 41 cm, female, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 41 cm, female, Preis 200 Euro

Yagenji Doitsu Karashi, 46 cm, male, Preis 200 Euro
Yagenji Doitsu Karashi, 46 cm, male, Preis 200 Euro

Marusei Nisai Ki Utsuri, 46cm, female, Preis 300 Euro
Marusei Nisai Ki Utsuri, 46cm, female, Preis 300 Euro

Marusei Nisai Ki Utsuri, 45cm, male, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Ki Utsuri, 45cm, male, Preis 250 Euro

Kanno Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 200 Euro (Shinoda Bloodline)
Kanno Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 200 Euro (Shinoda Bloodline)

Marusei Nisai Hi Utsuri, 50 cm, male, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Hi Utsuri, 50 cm, male, Preis 250 Euro

Marusei Nisai Hi Utsuri, 44 cm, female, Preis 270 Euro
Marusei Nisai Hi Utsuri, 44 cm, female, Preis 270 Euro

Marusei Nisai Mukashi, 49 cm, female, Preis 280 Euro
Marusei Nisai Mukashi, 49 cm, female, Preis 280 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big Scale Chagoi, 40 cm, male, Preis 180 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big Scale Chagoi, 40 cm, male, Preis 180 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big Scale, 41 cm, Preis 200 Euro, reserviert
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big Scale, 41 cm, Preis 200 Euro, reserviert

Ikarashi Toshinobu GR Big scale, 45 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Toshinobu GR Big scale, 45 cm, female, Preis 250 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 41 cm, male, Preis 230 Euro, reserviert
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 41 cm, male, Preis 230 Euro, reserviert

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 40 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 40 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft

Yamazaki Nisai Kikokuryo, 40 cm, female, Preis 150 Euro
Yamazaki Nisai Kikokuryo, 40 cm, female, Preis 150 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 35 cm, male, Preis 180 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 35 cm, male, Preis 180 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale Ochiba, 50 cm, female, Preis 400 Euro, reserviert
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale Ochiba, 50 cm, female, Preis 400 Euro, reserviert

Yamazaki Nisai Unique Koi, 39 cm, female, Preis 180 Euro
Yamazaki Nisai Unique Koi, 39 cm, female, Preis 180 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 46 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 46 cm, female, Preis 250 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 49 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 49 cm, female, Preis 250 Euro

Yamazaki Nisai Kogane Ochiba, 39 cm, Preis 160 Euro
Yamazaki Nisai Kogane Ochiba, 39 cm, Preis 160 Euro

Yamazaki Nisai GR Ochiba, 35 cm, male, Preis 80 Euro
Yamazaki Nisai GR Ochiba, 35 cm, male, Preis 80 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 45 cm, Preis 250 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 45 cm, Preis 250 Euro

Suzusei Nisai Ginrin Sanke, 36 cm, Preis 120 Euro
Suzusei Nisai Ginrin Sanke, 36 cm, Preis 120 Euro

Suzusei Nisai Ginrin Sanke, 34 cm , Preis 130 Euro
Suzusei Nisai Ginrin Sanke, 34 cm , Preis 130 Euro

Suzusei Nisai Ginrin Showa, 33 cm, male, Preis 120 Euro
Suzusei Nisai Ginrin Showa, 33 cm, male, Preis 120 Euro

Suzusei Nisai HQ Ginrin Showa, 33 cm, female, Preis 180 Euro
Suzusei Nisai HQ Ginrin Showa, 33 cm, female, Preis 180 Euro

Suzusei Nisai Ginrin Tancho Sanke, 38 cm, female, Preis 230 Euro
Suzusei Nisai Ginrin Tancho Sanke, 38 cm, female, Preis 230 Euro

Marusei Nisai Mizuho Ogon, 44 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft
Marusei Nisai Mizuho Ogon, 44 cm, female, Preis 250 Euro, verkauft

Marusei Nisai Mizuho Ogon, 41 cm, female, Preis 220 Euro, verkauft
Marusei Nisai Mizuho Ogon, 41 cm, female, Preis 220 Euro, verkauft

Marusei Nisai Mizuho Ogon, 46 cm, female, Preis 280 Euro, reserviert
Marusei Nisai Mizuho Ogon, 46 cm, female, Preis 280 Euro, reserviert

Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 41 cm, Preis 200 Euro
Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 41 cm, Preis 200 Euro

Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 39 cm, female, Preis 150 Euro
Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 39 cm, female, Preis 150 Euro

Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 41 cm, female, Preis 200 Euro, verkauft
Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 41 cm, female, Preis 200 Euro, verkauft

Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, male, Preis 180 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, male, Preis 180 Euro, mit Züchterzertifikat

Kanno Nisai Goshiki, 39 cm, female, Preis 200 Euro
Kanno Nisai Goshiki, 39 cm, female, Preis 200 Euro

Kanno Nisai Goshiki, 45 cm, female, Preis 400 Euro
Kanno Nisai Goshiki, 45 cm, female, Preis 400 Euro

Kanno Nisai Goshiki, 37 cm, male, Preis 220 Euro, reserviert
Kanno Nisai Goshiki, 37 cm, male, Preis 220 Euro, reserviert

Marusei Nisai Kohaku, 41 cm, female, Preis 150 Euro
Marusei Nisai Kohaku, 41 cm, female, Preis 150 Euro

Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 45 cm, female, Preis 750 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 45 cm, female, Preis 750 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kohaku, 42 cm, female, Preis 450 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kohaku, 42 cm, female, Preis 450 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kohaku, 42 cm, female, Preis 500 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kohaku, 42 cm, female, Preis 500 Euro, mit Züchterzertifikat

Marusei Nisai Kohaku, 39 cm, female, Preis 100 Euro
Marusei Nisai Kohaku, 39 cm, female, Preis 100 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokoryo, 34 cm, male, 300 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokoryo, 34 cm, male, 300 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 34 cm, female, Preis 350 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 34 cm, female, Preis 350 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, female, Preis 350 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, female, Preis 350 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, male, Preis 300 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, male, Preis 300 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 36 cm, female, Preis 350 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 36 cm, female, Preis 350 Euro

Marusei Nisai Kogane Ochiba Mix, ca. 40 cm, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Kogane Ochiba Mix, ca. 40 cm, Preis 250 Euro

Ikarashi Ozumi HQ Nisai Beni Kikokuryo, ca. 40 cm, Preis 350 Euro
Ikarashi Ozumi HQ Nisai Beni Kikokuryo, ca. 40 cm, Preis 350 Euro