Ikarashi Ozumi Nisai Beni Ginga, 39 cm, male, Preis 200 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Ginga, 39 cm, male, Preis 200 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Tancho Goshiki, 35 cm, male, Preis 200 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Tancho Goshiki, 35 cm, male, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Metallic Ochiba, 35 cm, female, Preis 120 Euro
Yamazaki Nisai Metallic Ochiba, 35 cm, female, Preis 120 Euro

Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 48 cm, male, Preis 400 Euro
Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 48 cm, male, Preis 400 Euro

Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 48 cm, male, Preis 300 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 48 cm, male, Preis 300 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kujaku, 48 cm, male, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 48 cm, male, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 260 Euro (Shinoda bloodline), verkauft
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 260 Euro (Shinoda bloodline), verkauft

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 260 Euro (Shinoda bloodline)
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 260 Euro (Shinoda bloodline)

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 49 cm, male, Preis 230 Euro (Shinoda bloodline) reserviert
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 49 cm, male, Preis 230 Euro (Shinoda bloodline) reserviert

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 46 cm, male, Preis 220 Euro (Shinoda bloodline)
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 46 cm, male, Preis 220 Euro (Shinoda bloodline)

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 43 cm, female, Preis 220 Euro (Shinoda bloodline)
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 43 cm, female, Preis 220 Euro (Shinoda bloodline)

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 43 cm, male, Preis 200 Euro (Shinoda bloodline)
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 43 cm, male, Preis 200 Euro (Shinoda bloodline)

Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 45 cm, male, Preis 220 Euro (Shinoda bloodline)
Ikarashi T. Nisai Hi Utsuri, 45 cm, male, Preis 220 Euro (Shinoda bloodline)

Shinoda HQ Nisai Doitsu Showa, ca. 42 cm, female, Preis 550 Euro, links u.rechts unten und rechts oben verkauft
Shinoda HQ Nisai Doitsu Showa, ca. 42 cm, female, Preis 550 Euro, links u.rechts unten und rechts oben verkauft

Marusei HQ Nisai Mizuho Ogon, 48 cm, female, Preis 370 Euro, reserviert
Marusei HQ Nisai Mizuho Ogon, 48 cm, female, Preis 370 Euro, reserviert

Marusei Nisai Asagi, ca. 45 cm, female, Preis 370 Euro, links verkauft
Marusei Nisai Asagi, ca. 45 cm, female, Preis 370 Euro, links verkauft

Small Nisai Mix, 30-37 cm, Preis 70-100 Euro
Small Nisai Mix, 30-37 cm, Preis 70-100 Euro

Kobayashi Nisai Ginrin Mukashi, 47 cm, Preis 200 Euro
Kobayashi Nisai Ginrin Mukashi, 47 cm, Preis 200 Euro

Momotaro Nisai Kujaku, 48 cm, male, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 48 cm, male, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat

Isa Nisai Showa, 48 cm, Preis 600 Euro, mit Züchterzertifikat
Isa Nisai Showa, 48 cm, Preis 600 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, female, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, female, Preis 350 Euro, mit Züchterzertifikat

Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 35 cm, Preis 170 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 35 cm, Preis 170 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 40 cm, Preis 200 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big Scale, male, 40 cm, Preis 200 Euro

Yagenji Nisai Karashi, male, 47 cm, Preis 200 Euro
Yagenji Nisai Karashi, male, 47 cm, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Ginrin Ochiba, 35 cm, male, Preis 130 Euro
Yamazaki Nisai Ginrin Ochiba, 35 cm, male, Preis 130 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, female, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, female, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, male, Preis 180 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 42 cm, male, Preis 180 Euro

Yamazaki Nisai Ochiba, 41 cm, female, Preis 200 Euro
Yamazaki Nisai Ochiba, 41 cm, female, Preis 200 Euro

Yagenji Doitsu Karashi, 46 cm, male, Preis 170 Euro
Yagenji Doitsu Karashi, 46 cm, male, Preis 170 Euro

Marusei Nisai Ki Utsuri, 46cm, female, Preis 300 Euro
Marusei Nisai Ki Utsuri, 46cm, female, Preis 300 Euro

Kanno Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 200 Euro (Shinoda Bloodline)
Kanno Nisai Hi Utsuri, 46 cm, female, Preis 200 Euro (Shinoda Bloodline)

Marusei Nisai Hi Utsuri, 44 cm, female, Preis 200 Euro
Marusei Nisai Hi Utsuri, 44 cm, female, Preis 200 Euro

Marusei Nisai Nezu Ogon, 49 cm, female, Preis 230 Euro
Marusei Nisai Nezu Ogon, 49 cm, female, Preis 230 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big Scale Chagoi, 40 cm, male, Preis 180 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big Scale Chagoi, 40 cm, male, Preis 180 Euro

Ikarashi Toshinobu GR Big scale, 45 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Toshinobu GR Big scale, 45 cm, female, Preis 250 Euro

Yamazaki Nisai Kikokuryo, 40 cm, female, Preis 150 Euro
Yamazaki Nisai Kikokuryo, 40 cm, female, Preis 150 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 46 cm, female, Preis 200 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai Big scale, 46 cm, female, Preis 200 Euro

Yamazaki Nisai Kogane Ochiba, 39 cm, Preis 130 Euro
Yamazaki Nisai Kogane Ochiba, 39 cm, Preis 130 Euro

Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 45 cm, Preis 200 Euro
Ikarashi Toshinobu Nisai GR Big scale, 45 cm, Preis 200 Euro

Suzusei Nisai Ginrin Sanke, 36 cm, Preis 100 Euro
Suzusei Nisai Ginrin Sanke, 36 cm, Preis 100 Euro

Marusei Nisai Mizuho Ogon, 41 cm, female, Preis 220 Euro, verkauft
Marusei Nisai Mizuho Ogon, 41 cm, female, Preis 220 Euro, verkauft

Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 41 cm, Preis 200 Euro
Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 41 cm, Preis 200 Euro

Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 39 cm, female, Preis 150 Euro
Marusei Nisai Doitsu Kogane Ochiba, 39 cm, female, Preis 150 Euro

Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, male, Preis 180 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kujaku, 43 cm, male, Preis 180 Euro, mit Züchterzertifikat

Kanno Nisai Goshiki, 39 cm, female, Preis 200 Euro
Kanno Nisai Goshiki, 39 cm, female, Preis 200 Euro

Kanno Nisai Goshiki, 45 cm, female, Preis 400 Euro, reserviert
Kanno Nisai Goshiki, 45 cm, female, Preis 400 Euro, reserviert

Marusei Nisai Kohaku, 41 cm, female, Preis 100 Euro
Marusei Nisai Kohaku, 41 cm, female, Preis 100 Euro

Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 45 cm, female, Preis 750 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Ginrin Kohaku, 45 cm, female, Preis 750 Euro, mit Züchterzertifikat

Momotaro Nisai Kohaku, 42 cm, female, Preis 500 Euro, mit Züchterzertifikat
Momotaro Nisai Kohaku, 42 cm, female, Preis 500 Euro, mit Züchterzertifikat

Marusei Nisai Kohaku, 39 cm, female, Preis 50 Euro
Marusei Nisai Kohaku, 39 cm, female, Preis 50 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokoryo, 34 cm, male, 220 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokoryo, 34 cm, male, 220 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 34 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 34 cm, female, Preis 250 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, female, Preis 250 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, male, Preis 220 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 35 cm, male, Preis 220 Euro

Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 36 cm, female, Preis 250 Euro
Ikarashi Ozumi Nisai Beni Kikokuryo, 36 cm, female, Preis 250 Euro

Marusei Nisai Kogane Ochiba Mix, ca. 40 cm, Preis 250 Euro
Marusei Nisai Kogane Ochiba Mix, ca. 40 cm, Preis 250 Euro